Termékek

Adatkezelési tájékoztató

 

Karsai Zoltán e.v. / TerrariumControl / (a továbbiakban Szolgáltató) meg kíván felelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Karsai Zoltán e.v.
Székhelye: Magyarország 2800 Tatabánya Béla király körtér 12. 4/3.
Elérhetősége: info@terrariumcontrol.com
Adószám: 56963807-2-31
Nyilvántartási szám: 55675842
Bankszámla száma: 12028209-01757310-00100007

A Szolgáltató a partnereivel fennálló szerződéses, szállítói, vagy egyéb jogviszony kapcsán rendelkezik olyan adatokkal, amelyek személyes adatnak minősülnek. Ezen adatok kezelése és feldolgozása a köztünk létrejövő üzleti kapcsolat fenntartásához elengedhetetlenül szükséges:

 • megrendelő neve, címe,
 • megrendelő bankszámlaszáma,
 • megrendelő telefonszáma,
 • megrendelő email címe. 

Az adatokat Önök, mint Partnereink bocsátják rendelkezésünkre jelen tájékoztató megismerését követően. 

A hatályos adatvédelmi jogszabályok a személyes adatok kezelésére és feldolgozására akkor adnak lehetőséget, amennyiben ehhez az érintett hozzájárul. Erre tekintettel kérjük, hogy az Ön által megadott személyes adatok tekintetében a megrendeléskor szíveskedjen a hozzájárulását megadni

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag az Önökkel fennálló üzleti kapcsolatunkban használjuk fel, megrendelések felvétele, számlázás céljából, harmadik fél részére (a saját adatfeldolgozóinkon kívül: könyvelő, csomagközvetítő cég) nem adjuk át. 

Az adatkezelés időtartama: 

az adatok törlésének határideje a megrendelés teljesítését követő 30. nap

kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban az érintett az Infotv. 14. §-a alapján kérelmezheti tájékoztatását

 • személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti a személyes adatainak helyesbítését, korlátozását, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. 

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Szolgáltató gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybe vevővel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


 Jelen Adatkezelési Tájékoztató (v3.1) 2021. február 28. napjától hatályos - TerrariumControl